Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR (Kjell Lundgren 2015 03 01)

Bokning och information  

Uthyraren är skyldig att ge Dig en skriftlig bekräftelse på Din bokning och att stugan stämmer med beskrivningen. Stugan är disponibel från kl 15 avtalad ankomstdag till kl 12 avresedagen, om inget annat bekräftats. Bokningen blir bindande vid hyresavtalet så snart värden bekräftat bokningen och bokningsavgiften eller hela hyran har betalats in.

Betalning

Vid bokning av enstaka dygn, betalas hela summan vid ankomsten. För flera dygn och veckobokning gäller följande:

Vid bokning tidigare än 30 dagar i förväg, betalas en bokningsavgift på 500 kronor. Bokningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att värden har sänt bekräftelsen. Den räknas av från hyran vid slutbetalningen. Resten av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag.

Vid bokning senare än 30 dagar i förväg skall hela  hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället.

Om bokningsavgiften inte betalas i rätt tid, har värden rätt att stryka bokningen. En ej inbetald hyra anses som en avbokning och reglerna för avbokning gäller.

En avbokning skall göras skriftligen eller muntligen till värden,  som tog emot bokningen. Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst, behöver endast bokningsavgiften betalas.

Vid avbokning 30 dagar före avtalad ankomst, eller senare,  skall 90 % av hyran betalas.

Om betalning redan erlagts för mer än vad som krävs, kommer återbetalning att ske med det överskjutande beloppet.

Om värden lyckas hyra ut stugan till någon annan, återbetalas det belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för bokningsavgiften.

Bokningsavgiften gäller även som avbeställningsskydd, under följande förutsättningar (som inte varit kända vid bokningstillfället):

Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.

Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.

Någon annan allvarlig händelse som inträffat utom gästens  kontroll, vilket inte kunde ha förutsetts vid bokningstillfället och som medför att det inte är rimligt att bokningen står fast, t.ex. eldsvåda eller översvämning i bostaden.

Ev. uppkomna förhinder måste styrkas med intyg från t.ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall skickas snarast möjligt och helst inom en vecka från avbokningsdagen. Avgiften återbetalas inte vid avbokning.

Ev. klagomål

Om stugan inte befinner sig i utlovat skick eller tillhandahålles vid rätt tidpunkt har beställaren rätt att säga upp hyresavtalet. Istället för att säga upp hyresavtalet kan en sänkning av hyran förhandlas. Eventuella klagomål bör framföras snarast möjligt, dock senast inom 3 dagar från ankomstdagen.

Fel eller brister, som uppkommer under vistelsen skall anmälas omgående, för att ev. kunna rättas till. Möjligheten att få rättelse kan minska om klagomålet dröjer. Om det inte går att komma överens får ärendet överlämnas till Allmänna Reklamationsnämnden.

Gästen äger rätt att sätta någon annan i sitt ställe. Värden måste godtaga denna person, om det inte finns särskilda skäl att vägra detta. Om så sker måste detta  meddelas före tillträdesdagen och en ombokningsavgift på 250 kronor utgår.

Gästens skyldigheter

Stugan måste vårdas väl och de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller måste följas. Gästen ansvarar själv för alla skador, som uppstår på stugan och dess inventarier på grund av vårdslöshet.

Stugan får inte användas på annat sätt, än vad som avtalades vid bokningen och fler personer än vad som uppgivits vid bokningen får inte övernatta varken i stugan eller på tomten. Om värden så tillåter kan fler personer än stugan är annonserad för övernatta, men värden har då rätt att ta ut en extra avgift för detta.

Borttappad nyckel ersätts av hyresgästen med 300 kronor.

Villkor

Sänglinne och handdukar ingår i hyran. Gästen städar själv. En depositionsavgift på 800 kronor tages ut vid ankomsten. Detta belopp återbetalas vid avresan, men om städningen är bristfällig, behålls avgiften av värden.

Force majeure

Både gästen och värden har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som inte kunnat förutses eller påverkas. Värden är i så fall skyldig att fortast möjligt betala tillbaka vad som inbetalats med avdrag för den nytta gästen har haft av stugan.

Att tänka på

Före bokningen är det lämpligt att förhöra sig om vissa detaljer, som inte klart framgår.

I och omkring semesterhus kan man sommartid räkna med viss förekomst av flugor, getingar och andra insekter. Värden kan inte göras ansvarig för eventuell spindelväv inomhus eller myror på hustomten. Vid större insektsangrepp måste värden omedelbart meddelas, så att detta kan avhjälpas.